O kancelarii Oferta Porada online Kontakt
Kancelaria adwokacka
Adam Szymanowski

ul. Opawska 4/3
47-400 Racibórz

32 417 00 11
503 146 566

kancelaria@adwokat-szymanowski.pl
 1. Porady prawne i sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa gospodarczego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy.
 2. Reprezentowanie w sprawach karnych:
  • przez organami ścigania w postępowaniu przygotowawczym
  • o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i prywatnego
  • o wykroczenia
  • o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
  • o wyrok łączny
  • o ułaskawienie
  • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
  • o odroczenie i przerwę wykonania kary pozbawienia wolności
  • o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
  • o zatarcie skazania
 3. Reprezentowanie w sprawach cywilnych:
  • o zapłatę w postępowaniu upominawczym i nakazowym
  • o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym
  • o ubezwłasnowolnienie
  • o roszczenia z tytułu ochrony prawa własności
  • o zniesienie współwłasności
  • o zasiedzenie
  • o roszczenia z tytułu służebności
  • o roszczenia z czynów niedozwolonych
  • o bezpodstawne wzbogacenie
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  • z tytułu gwarancji i rękojmi
  • z tytułu umów o dzieło i zlecenia
  • z tytułu umowy o roboty budowlane
  • z tytułu najmu i dzierżawy
  • o roszczenia z tytułu użyczenia i pożyczki
  • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu
  • o dział spadku i zniesienie współwłasności
  • o zachowek
  • egzekucyjnych
 4. Reprezentowanie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych:
  • o rozwód
  • o separację
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • o ustanowienie pochodzenia dziecka
  • o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • o ustanowienie rodziny zastępczej
  • o powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców
  • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
  • o alimenty
  • o przysposobienie
  • o demoralizację
  • o czyny karalne nieletnich
 5. Reprezentowanie w sprawach pracowniczych:
  • o roszczenia pieniężne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę
  • o ustalenie stosunku pracy
  • o przywrócenie do pracy
  • o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • o sprostowanie świadectwa pracy
  • o odprawę pośmiertną
  • o roszczenia z tytułu naruszenia zakazu konkurencji
  • o uchylenie kary porządkowej
  • o roszczenia z tytułu odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi
  • o roszczenia z tytułu dyskryminacji i mobbingu
  • o roszczenia z tytułu wypadków